16-ÇED YÖNETMELİĞİ

Rüzgar enerji santrali projelerinde izin süreçleri, ön lisansa ilişkin kurul kararı ya da ön lisansın alınması sonrasında çevresel etki değerlendirme süreci ile başlamaktadır. Proje toplam kurulu gücüne göre ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilerek ‘’ÇED Kapsam Dışı’’, Ek-1 ya da Ek-2 süreçleri yürütülmektedir.

görsel

Projenin ÇED Yönetmeliği’nde yer alan eşik değerlere göre aşağıdaki işlemler yürütülmektedir.

-ÇED Yönetmeliği Kapsamında Olmadığının Belgelendirilmesi

Yatırımcı veya ÇED yeterlilik belgeli firmalar tarafından proje özeti hazırlanarak Valilik veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuru yapılır. Değerlendirme sonucunda ‘’ÇED Yönetmeliği Kapsam Dışı’’ olduğu yazılı olarak iletilir.

-”ÇED Gerekli Değildir” Belgesi Alınması

Proje başvuru bedeli yatırılarak proje tanıtım dosyası hazırlanır. Kuruma sunulan proje tanıtım dosyası kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından talep edilen kurumların görüşleri alınır. Kurum görüşleri doğrultusunda revize edilen proje tanıtım dosyası onaya sunularak ‘’ÇED Gerekli Değildir’’ belgesi alınmaktadır. ‘’ÇED Gerekli Değildir’’ belgesi ortalama 4-6 aylık bir zaman aralığında alınmaktadır.

-”ÇED Olumlu” Belgesi Alınması

Başvuru dosyası Bakanlığa sunularak, 5 iş günü içerisinde incelenerek uygun dosyalar için komisyon oluşturulur. ÇED başvuru dosyası Bakanlık sayfasında halka duyurulur. Halkın katılım toplantısı için gün belirlenir ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilir. Toplantı sonrasında özel format bedeli belirlenir ve bedel şirket tarafından yatırılır. Bakanlık tarafından belirlenen özel formata uygun olarak hazırlanan ÇED raporu, formatın verildiği tarihten itibaren 18 ay içerisinde Bakanlığa sunulur. ÇED raporu incelenmek üzere komisyon üyelerine gönderilir. İnceleme ve değerlendirme süresi Bakanlık tarafından duyurulur. Komisyon üyelerinin katılımıyla inceleme değerlendirme toplantısı (İDK) yapılır. Toplantı sonrasında son düzenlemesi yapılan ÇED raporu 10 iş günü içerisinde Bakanlığa sunulur. ÇED raporu halkın görüşlerini almak amacıyla 10 takvim günü süreyle görüşe açılır. Halktan gelen görüş veya itirazlar doğrultusunda raporda düzenlemeler yapılır. Nihai ÇED raporu ve eklerinin proje sahibi taahhüdü altında olduğunu belirten taahhüt yazısı ve noter onaylı imza sirküleri 5 iş günü içerisinde Bakanlığa sunulur ve Bakanlık nihai ÇED raporu için ÇED ‘’Olumlu/Olumsuz’’ Kararını verir. ‘’ÇED Olumlu’’ belgesi ortalama 6-8 aylık bir zaman aralığında alınmaktadır.

-Kapasite Artışı

26.11.2018 tarih ve E.216512 sayılı, “Mahkeme Kararı Gereğince ÇED Yönetmeliği Uygulama Talimatı” konulu yazı gereğince; söz konusu kapasite artışı (türbin sayısı veya mekanik kurulu güç) mevcut proje kapasitesi ile toplanır ve bu toplamın girdiği eşik değere göre ÇED süreci yürütülür.

Kaynak: Ebru ARICI / ARI-ES