37-GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULUMUNDA BAŞVURU SÜRECİ

Güneş enerjisi sistemleri 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na istinaden lisanslı veya lisanssız olarak kurulabilmektedir.

Başvuru Sürecinde Gerekli Belgeler

Başvuru tesisin kurulacağı bölgedeki şebeke işletmecisi nezdinde yapılır. 2 Ekim 2013 tarih ve 28783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca başvuru esnasında sunulması gereken belgeler şunlardır:

1. Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Ek-1),

2. Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların ‘Yetki Belgeleri’,

3. Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu ya da asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri yer alan kira sözleşmesi, (Üretim tesisinin kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulmak istenmesi halinde, kullanım hakkının edinildiğine dair belge)

4. Çatı uygulaması dışındaki başvurular için;

– Mutlak tarım arazileri,
– Özel ürün arazileri,
– Dikili tarım arazileri,
– Sulu tarım arazileri,
– Çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsamadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il müdürlüklerinden alınacak belge,

5. Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin on ikinci fıkrası kapsamındaki şartı sağlayan abone numarası veya numaraları,

6. Çatı uygulamaları hariç olmak üzere eşik değerlerin üzerinde olan projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki belge,

7. Başvuru ücretinin İlgili Şebeke İşletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz veya dekont,

8. Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması,

9. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu,

10. Koordinatlı aplikasyon krokisi,

11. Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler,

12. Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan (Ek-3),

13. Yönetmeliğin 31 inci maddesinin yirmi birinci fıkrası kapsamında sunulacak beyan (Ek-4),

14. Yönetmeliğin 7’nci maddesinin yedinci fıkrası kapsamında müracaat edecek başvuru sahiplerinin; Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı bileşenlerine dâhil hibe programları kapsamında hibeden yararlandırılacağına dair belgeyi sunmaları gerekmektedir.

Başvurunun olumlu değerlendirilmesi akabinde çağrı mektubu almaya hak kazanan yatırımcı için çatıya ait gerekli mühendislik incelemeleri sonrası TEDAŞ elektrik ve statik projeleri hazırlanarak yasal proje onayları alınacaktır. Onayların akabinde tesisin kurulması ve devreye alınarak geçici kabulün yapılması sağlanacaktır.