Güneş Enerjisinin İstihdama Olan Katkısı

Enerji sürdürülebilir gelişme için endüstrinin başlıca girdisi olması açısından önemlidir. Dünya enerji sistemi yol ayrımındadır. Mevcut küresel eğilimler incelendiğinde; enerjinin arz ve tüketiminde çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri açısından sürdürülemez duruma geldiği görülmektedir. Bu sebeple, birçok ülke güneş enerjisine odaklanmıştır. Karbon emisyonundan korunmak, çevrenin korunması, enerji arz güvenliği yanında; yeni iş olanakları yaratması ve ulusal ekonomilere gelir arttırıcı etkisi nedeni ile güneş enerjisi önemlidir. Güneş enerjisi; birçok hane halkı için gelir, yaşamsal faaliyet ve iş anlamına gelmektedir.

Bu işler; yenilenebilir enerji sistemlerinin tasarımı, üretimi, kurulumu, bakımı ve araştırma-geliştirme çalışmalarına yönelik yüksek yetkinlik gerektiren işlerdir.

Bu çalışmada; güneş enerjisinin ekonomiye ve istihdama etkisini değerlendiren uluslararası raporlar ve çalışmalar değerlendirilmiştir. Bu çalışmalar; istihdam etkisini direkt ve indirekt etkiler olarak ayrı ayrı incelemiştir. İstihdama direkt etkide; üretim, teslimat, inşaa, kurulum, proje yönetimi, bakım ve servis hizmetleri gibi işler, indirekt etkide; tedarik zincirinde çalışan işler dikkate alınmıştır. Bir çok çalışma; kurulu güce oranla bir işgücü miktarından bahsetmektedir. İşgücü miktarının belirlenmesinde değişik metod, varsayım, zaman aralığı ve birimler kullanılmıştır. Bazı çalışmalarda; yazarlar önemli projelerde ve yatırımlarda derinlemesine görüşme metodu kullanmakta, bazılarında ise girdi-çıktı modeli olarak adlandırılan yöntem ile hesaplama yapılmaktadır. Girdi-çıktı modeli sadece direkt işgücünü değil, aynı zamanda çarpan etkisinin sebep olacağı indirekt işgücünü de dikkate almaktadır.

Güneş Enerjisinin İstihdama Olan Katkısı